Svetovalna služba

Svetovalna služba sodeluje z otroki, vzgojitelji in njihovimi pomočniki, s starši, z vodstvom vrtca in z zunanjimi institucijami z namenom, da bi bili kot celota čim bolj uspešni in zadovoljni pri uresničevanju sistemsko zastavljenih ciljev vzgoje. Temeljni cilj vrtca in posledično svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Na svetovalno delavko se lahko obrnete, če potrebujete pomoč:

  • Pri vpisu, izpisu, sprejemu otroka v vrtec, ob uvajanju, pri vključevanju otrok priseljencev
  • Pri otrocih s posebnimi potrebami ter v postopkih pridobivanja dodatne strokovne pomoči
  • Pri vprašanjih, povezanih z razvojem otroka
  • Pri odpravljanju vedenjskih, razvojnih in čustvenih težav
  • Ob pomembnih dogodkih in v izrednih situacijah (selitev, ločitev staršev, smrt v družini …)
  • V primeru socialno-ekonomskih stisk ter vključevanju v projekt Botrstvo
  • Pri prehodu otroka iz vrtca v šolo (pripravljenost na šolo in odlog šolanja)

Svetovalno delo v Vrtcu Sonček opravlja psihologinja Manca Seničar, pri izvajanju dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami pa sodelujemo tudi s Posvetovalnico za učence in starše v Novem mestu ter z Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana.

Kontaktni podatki:
e-pošta: manca.senicar@os-smarjeta.si
telefon: 07 384 41 97