Trajnostna mobilnost v vrtcu

V letu 2020/21 je naš vrtec sodeloval v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcu, ki  je del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo. Osnovni namen projekta je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. V ta namen smo sledili ciljem:

  • spreminjanje potovalnih navad otrok,
  • zmanjševanje motornega prometa v okolici vrtca,
  • spodbujanje gibanja otrok,
  • spoznavanje varne udeležbe v prometu.

V okviru tedna mobilnosti, ki je  potekal od 16. – 22. 9. 2020,  smo v vrtcu Sonček pri OŠ Šmarjeta izvajali igro » Beli zajček”, ki sodi v sklop projekta. Potekale so  dejavnosti, ki so prispevale k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjšanju motoriziranega prometa v okolici vrtca.

V projektu so sodelovali vsi otroci in starši vrtca.

S pomočjo igre »Beli zajček« se je tematika trajnostne mobilnosti v vrtec prenesla prek zgodbice o Belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre je očistiti zajčkov kožušček, to pa lahko otroci naredijo z vsakim okolju prijaznim in varnim načinom prihoda v vrtec. Pri tem se okolju prijazno potovanje šteje pešačenje, kolesarjenje, vožnja z javnim  potniškim prometom in kombinirano potovanje (začetni del poti se opravi z avtomobilom, zaključni del pa peš in sicer tako, da se vozilo parkira vsak 200 metrov od vrtca). Katerega smo se v večini posluževali tudi mi. Da pa je bila hoja še bolj zabavna, nas je pri tem spremljal beli zajček, ki nam je delil bele krogce, s katerimi smo čistili kožušček našega zajčka. Ob koncu pa je vsak otrok prejel kresničko, s katero bo hoja še bolj varna.

Vabilo k sodelovanju

Več kot polovica vrtčevskih otrok je sodelovalo pri hoji, kar je znatno pripomoglo k čistejšemu zraku v okolici vrtca. Glavni cilj projekta pa je, da takšen način prihoda v vrtec postane del našega vsakdana. V ta namen smo skozi celo leto po skupinah izvajali dejavnosti, s katerimi smo želeli doseči različne cilje.

Dejavnosti

V času realizacije projekta smo ugotovili, da je pot za pešce do vrtca varno urejena, prehodi za pešce omogočajo varno prečkanje cestišča.

Nekaj otrok pa je v spremstvu staršev prihajalo v vrtec s kolesom. Ob tem smo opazili kar nekaj kritičnih točk, ki najmlajšim kolesarjem in njihovim spremljevalcem – staršem, onemogočajo varno pot do vrtca.

Glede na to, da se zavedamo, da je varnost v prometu izrednega pomena, smo se na občino obrnili s prošnjo za ureditev varne kolesarske poti do vrtca. Izdelali smo maketo vrtca ter kartografski prikaz, kjer smo označili nevarnie točke na katerih izsekih so otroci in starši, ki prihajajo v vrtec s kolesom, najbolj ogroženi. V sodelovanju s policijskim inšpektorjem smo izpostavili kritične točke in označili predlagane rešitve za ureditev kolesarske poti od konca kolesarske steze do vrtca in parkirišča za kolesa.

V okviru cilja spodbujanje gibanja otrok izvajamo poleg hoje, teka, gibanja v naravi, tudi navajanje otrok na  vožnjo s kolesi in poganjalci. V ta namen  smo občino zaprosili  za nakup koles in zaščitne opreme za kolesarje. Le tako bmo lažje izvajali dejavnosti s katerimi bodo otroci razvijali gibalne sposobnosti za vožnjo s kolesom.

Koordinatorka projekta Trajnostna mobilnost za vrtce: Simona Rangus