Vpis v šolo in odlog šolanja

Ob prehodu otrok iz vrtca v šolo se staršem velikokrat porajajo vprašanja, povezana s pripravljenostjo otroka na šolo oziroma učenje. Šola namreč od otroka zahteva določeno mero telesne, osebnostne in intelektualne zrelosti, staršem pa se zdi, da njihov otrok še ni pripravljen na vstop v prvi razred. Pri tem navajajo različne razloge, npr. starost, spol, predakademske spretnosti (štetje, poznavanje črk, pozornost …), socialne in čustvene spretnosti. Vendar pa se je potrebno zavedati, da sama želja ali odločitev staršev ne zadostuje za odlog šolanja.

Skladno z Zakonom o osnovni šoli so šoloobvezni tisti otroci, ki bodo v tekočem koledarskem letu dopolnili 6 let. Če starši, zdravstvena služba ali drugi strokovnjaki menijo, da otrok ni pripravljen na vstop v šolo, se lahko šolanje odloži za eno leto, vendar je v tem primeru obvezno ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Vpis v prvi razred vsako leto poteka v mesecu februarju, izvaja pa ga svetovalna delavka šole Lea Povše Škoda. Starši se morajo kljub načrtovanemu odlogu udeležiti vpisa v osnovno šolo. Na OŠ Šmarjeta nato naslovijo prošnjo za odlog, ki ji priložijo ustrezna dokazila (poročilo psihologa, logopeda in/ali drugih strokovnih delavcev). Starši lahko vlogo napišejo sami ali dobijo obrazec v svetovalni službi vrtca. Po obravnavi vloge in najmanj 3 mesece pred pričetkom šolanja šola staršem izda potrdilo o vpisu oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja. Starši o odlogu šolanja obvestijo tudi vrtec.

Če razmišljate o odlogu, imate kakršna koli vprašanja ali dvome v zvezi s tem, vam priporočamo, da se čim prej (pred časom vpisa v prvi razred) obrnete na strokovne delavce ali svetovalno delavko vrtca.

Nekaj zanimivosti o vpisu in pripravi na šolo pa si lahko preberete še v članku, pri katerem je sodelovala profesorica razvojne psihologije dr. Ljubica Marjanovič Umek:

Priprava na šolo poteka skozi daljše obdobje, tudi v družinskem okolju